الهام ازمکتب عاشورا در جبهه های نبرد علیه متجاوزان بعثی


الهام ازمکتب عاشورا در جبهه های نبرد علیه متجاوزان بعثی
در طول هشت سال جنگ تحمیلی رزمندگان ایرانی با حضور در جبهه های نبرد ، حماسه قهرمانانه ای از مقاومت در برابر دشمنِ متجاوز بعثی به نمایش گذاشتند. اکثر نیروهای عمل کننده با الهام از مکتب عاشورا که مکتب ایثارگری و فداکاری در راه خدا و اسلام است ، توانستند شور حسینی را به شعور مکتبی پیوند زنند. در هر هشت سال این موضوع بویژه در ماه های محرم و صفر در جریان عزاداری های حسینی به نقطه اوج خود می رسید .