درخواست سفیر ایران برای کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان


422 بازدید

درخواست سفیر ایران در عراق از وزارت دربار برای افزایش فعالیت  به منظور کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان