درخواست سفیر ایران برای کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان


1127 بازدید

درخواست سفیر ایران در عراق از وزارت دربار برای افزایش فعالیت  به منظور کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان