درخواست سفیر ایران برای کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان


درخواست سفیر ایران در عراق از وزارت دربار برای افزایش فعالیت  به منظور کسب اطلاع از اقدامات انگلیسی ها در کردستان