ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


2713 بازدید

ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی