ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


2476 بازدید

ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی