ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


3846 بازدید

ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی