ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


2402 بازدید

ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی