12 آذر 1394

ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


ارتشبد ازهاری به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی