آیت الله سعیدی: خدا پشتیبان صدای او(امام خمینی) است


آیت الله سعیدی: خدا پشتیبان صدای او(امام خمینی) است