نمونه ای از فساد اخلاقی کارگزاران حکومت شاه

چون وزیر هستند مجازند


شماره‌: 11182/20 الف‌تاریخ‌: 44/5/09

موضوع‌: اظهارات مهندس جودی

روز 44/5/04 مهندس جودی‌، ضمن صحبت خصوصی اظهار نموده است که آقای وزیر آبادانی و مسکن (دکتر نهاوندی‌) هم کار عجیبی کرده است‌. نامبرده افزوده موضوع از این قرار است که ایشان دختر خانمی را با ماشین به تپه‌های ونک می‌برد اتفاقاً ژاندارم‌ها او را دستگیر و به پاسگاه تحویل می‌دهند در آنجا به تیمسار خسروانی تلفن می‌کنند و می‌گویند چنین شخصی را دستگیر کرده‌اند ولی تیمسار می‌گوید وزیر هستند او را آزاد کنید.

گیرندگان‌: اداره کل سوم


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
چون وزیر هستند مجازند