نفوذ انگلیسی‌ها در امام جمعه!


1346 بازدید
سید حسن امامی

نفوذ انگلیسی‌ها در امام جمعه!

شماره:2- 3- 4290
تاریخ:3/11/36
موضوع:تشکیل احزاب در کشور
یکی از دوستان سیاسی دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران اظهار داشته در اولین روزهائی که زمرمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد چون جسته و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندید لیدری یکی از این دو حزب است لذا مشارالیه با عجله به لندن رفته و در آن جا با دنیس رایت معاون وزاتخانه خارجه انگلستان و کاردار سابق سفارت انگلیس در تهران که از دوستان ایشان بود ملاقات و از وی در مورد شرکت در احزاب مشورت و استمزاج نموده و دنیس رایت هم که نفوذ زیادی در امام جمعه دارد به وی تجویز کرده که حتی المقدور از قبول این کار شانه خالی کند.


مجله گزارش تاریخ