نورمن شوارتسکف از فرماندهان کودتای امریکایی ۲۸ مرداد در جمع افسران ژاندارمری


1912 بازدید

نورمن شوارتسکف از فرماندهان کودتای امریکایی ۲۸ مرداد در جمع افسران ژاندارمری