ناکامی در سازماندهی حزبی برای رای دادن نمایندگان در مجلس شورا


شرح سند

این سند بخشی از فضای حاکم بر مجلس شورای ملی ایران در سال 1343 را روایت می کند. این گزارش مربوط به تصویب لایحه قرضه دولت ایران از آلمان غربی و آراء ممتنع و مخالف نمایندگان این لایحه است. فضای گزارش نشان می‌دهد این لایحه باید تصویب می‌شد؛ البته با رأی بالا! در این زمان حزب مردم به عنوان حزب مخالف باید به این لایحه رأی منفی می‌داد؛ بنابراین هولاکو رامبد (1298-1386 ش) در پیغامی از فراکسیون 15 نفری نمایندگان حزب مردم خواست به این لایحه رأی منفی بدهند. با این حال پس از شمارش آراء موافقان و مخالفان مشخص شد رامبد و دوستانش خود به این لایحه رأی منفی نداده‌اند. در اعتراض به این نتایج مشخص شد رامبد که همکارانش را به دادن رأی مخالف به این لایحه فراخوانده بود، ترجیح داده است برای جلوگیری از تضعیف دولت، به این لایحه رأی ممتنع بدهد! این قرارها در گفتگوی رامبد با لیدر فراکسیون نمایندگان مستقل گذاشته شده بود. نکته مهم آن که اعضای یک فراکسیون (نمایندگان حزب مردم) واقعاً از رأی هم اطلاع نداشتند یا لااقل به دو گروه تقسیم شده بودند، بی صداقتی و نبود شفافیت میان رامبد و دیگر نمایندگان در این سند به خوبی آشکار است. برخی نمایندگان نیز به جای آن که واقعیات و منافع ملت را در نظر بگیرند و نماینده مردم باشند، می‌کوشیدند براساس ضعف و قوت دولت رأی بدهند.


ناکامی در سازماندهی حزبی برای رای دادن نمایندگان در مجلس شورا