استعفا نامه احمد قوام در سال 1326


1258 بازدید
احمد قوام

متن استعفای احمد قوام در سال 1326


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
استعفا نامه احمد قوام در سال 1326