نامۀ جمعی از علمای اعلام به نمایندگان مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۶

بهائیت یک فرقه سیاسی است


«...آقای سید جعفر بهبهانی [در نطق پیش از دستور] گفت: بنده در دو موضوع می‌خواستم صحبت کنم؛ یکی نامه‌ای است که جمعی از علمای اعلام نوشته‌اند و بنده با اجازه آقایان قرائت می‌کنم. ناطق متن نامه مزبور را که به عنوان مجلس شورای ملی نوشته شده بود، به شرح زیر قرائت کرد:«خبرگزاری رویتر ضمن خبر درگذشت شوقی افندی، رهبر بهائی‌ها، گفته است:"بهائی‌گری شعبۀ مذهبی از اسلام است که در قرون گذشته توسط علمای دینی در ایران به وجود آمده است"...اولاً بهائی‌گری یک فرقه سیاسی است...که با حمایت بیگانگان و برای اجرای مقاصد آنها در این مملکت به وجود آمده است، و به هیچ‌وجه ارتباطی با اسلام ندارد، چنان‌چه خودِ این فرقه نیز معتقد به احکام اسلام نیست و [اعضای آن] اظهار می‌دارند که ما پیرو دین جدید هستیم، و حتی این عقیده در کتب آنان مضبوط است، و علمای اسلام در این موضوع دخالتی نداشته‌اند. ثانیاً مؤسس این فرقه، جوان بزّازی به نام سیدعلی‌محمد[باب]* بوده که در اثر ریاضت‌های طاقت‌فرسا دچار جنون شده و سخنان بی‌بندوباری به هم بسته است...»(روزنامه اطلاعات؛ ۱۹ آبان ۱۳۳۶)

 

----------------------------------------------------------------------

* بنیان‌گذار فرقه بهائیت حسینعلی نوری(بهاء‌الله) از پیروان سیدعلی‌محمد باب بود. علما به دلیل این که سرسلسلۀ این فرقه انحرافی، «باب» است، نام او را به عنوان بنیان‌گذار بهائیت آورده‌اند.


بهائیت یک فرقه سیاسی استروزنامه اطلاعات؛ ۱۹ آبان ۱۳۳۶