خودداری شهید قرنی از دریافت کمک مالی شاه


تاریخ سند: ۲۰ تیر ۱۳۵۷

خیلی محرمانه

موضوع: سرلشگر اخراجی قره‌نی

در تاریخ ۳۷/۴/۲۰[۲۵] سرهنگ بازنشسته ارتش، محمد سوادکوهی، در محل بانک سپه اظهار داشت که شوهر خواهرم سرلشگر قره‌نی می‌گوید که اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر [به] وسیله تیمسار ارتشبد فردوست مبلغ سه میلیون تومان اعطاء نموده‌اند که قرض‌های خود را بدهد، ولی سرلشگر قره‌نی قبول نکرده و اظهار نموده که مشغول نماز و عبادت است.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
خودداری شهید قرنی از دریافت کمک مالی شاه