سفارت اسرائیل، سفارت فلسطین شد


سفارت اسرائیل، سفارت فلسطین شد
روزنامه اطلاعات؛ 23 بهمن 1357«سفارت اسرائیل، سفارت فلسطین شد»