مصاحبه با دکتر موسی حقانی دبیر علمی همایش ملی به شهادت سکوت


2782 بازدید

مصاحبه با دکتر موسی حقانی دبیر علمی همایش ملی به شهادت سکوت

ضمن تشکر از همکاری شما، لطفاً بفرمایید ضرورت برگزاری چنین همایشی در جامعه ایران چگونه توصیف می کنید؟

تاریخ عرصه عبرت آموزی است وهرچه آشنایی یک ملت باتاریخ خودبیشترباشدتوانمندی های آن درمواجهه بامسائل پیش روی آینده بیشترخواهدشد.درتاریخ ایران یکی ازعرصه های بسیارمهم ،دخالت هاوسیاست های تخریبی انگلستان درکشورمامی باشدکه نیازبه بازبینی آن باتوجه به تداوم این سیاست های تخریبی کاملا احساس می شود.تلاش برای برپایی این همایش دقیقادرهمین راستاصورت می گیرد.

آیا قبلاً نیز چنین همایشی برگزار شده است؟ این همایش چه تفاوتی با همایش های قبلی دارد؟

بله درباره سیاست های انگلستان درایران قبلا هم همایش هایی برگزارشده است وبعضاآثاری هم دراین زمینه منتشرگردیده است.تلاش مادراین همایش معرفی آثارجدید ومتکی براسنادمی باشدونیزتلاش برای بیان ناگفته ها.به همین جهت تاکیدمان برارائه آثارجدید،غیرتکراری ،دارای نوآوری ونیزمستندمی باشد.همین که بتوانیم برعمق مطالعات این حوزه بیافزاییم خودگامی به جلومی باشد.مضافااین امسال دریکصدمین سالگردجنگ جهانی اول واشغال ایران می باشیم.ماجرایی که به واسطه سیاست های مخرب انگلیس به یک نسل کشی درایران منجرشدومی توانست درصورت موفقیت آن سیاست هابه نابودی ایران منجرگردد.دراین همایش تلاش داریم به شکل مستندبه مخاطب ایرانی بگوییم سیاست های انگلیس دردوسده اخیرمبتنی برتضعیف ونابودی ایران بوده است.همچنین این دولت مصمم به جلوگیری ازپیشرفت وتوسعه ایران بوده وبه عنوان یکی ازموانع جدی توسعه ایران درکناردیگرعوامل محسوب می شود.

کمی دررابطه با نشست تخصصی ای که 11 آذر در رابطه با همایش برگزار شد توضیح می دهید؟

درنشست تخصصی آذرماه تلاش مااین بودکه الگویی ازرویکردهای پژوهشی مدنظرمسئولان همایش رادرمعرض استفاده وقضاوت مخاطبان قراربدهیم.همچنین اهمیت موضوع رایک باردیگربه مخاطبین یادآورشویم.درآن پیش نشست طرح موضوع نسل کشی درخلال قحطی بزرگ نیزمطرح شدودیدگاه های مختلف مطرح وموردارزیابی قرارگرفت.

مخاطبان این همایش چه گروه یا گروه هایی هستند؟

مخاطبین این همایش ازسویی تمام مردم ایران اندکه ازسیاست های انگلیس آسیب دیده اند.ولی به طوراخص نسل جوان ،محققان وکارگزاران نظام که درحوزه های مختلف به ویژه مناسبات سیاسی واقتصادی فعالیت دارندمدنظرمی باشند.محقق ایرانی ومسئولان می بایست درجریان سیاست های تخریبی انگلستان قراربگیرند.سیاست هایی که همچنان ادامه داشت وتوسعه وپیشرفت ایران راهدف گرفته است.

چه معیارهایی برای انتخاب مقالات فراخوان، وجود دارد؟

رعایت ضوابط علمی وپژوهشی ازیک سوونوآوری ومستندبودن مقالات به ویژه بهره برداری ازاسنادملاک های اصلی مادربررسی وگزینش مقالات است.دراین بین تاریخ محلی  وذکرمداخلات انگلیس درمناطق مختلف ایران هم یکی ازملاک های اولویت قائل شدن برای انتخاب مقالات است.


دبیرخانه همایش ملی به شهادت سکوت