اهداء یک جلد از جزوه حکومت اسلامی ( ولایت فقیه) امام خمینی به آیت الله سعیدی


اهداء یک جلد از جزوه حکومت اسلامی ( ولایت فقیه) امام خمینی به آیت الله سعیدی