تصویر یکی از خیابانهای تهران در روز 28 مرداد 1332


2953 بازدید

تصویر یکی از خیابانهای تهران در روز 28 مرداد 1332