21 مهر 1392

تصویر یکی از خیابانهای تهران در روز 28 مرداد 1332


تصویر یکی از خیابانهای تهران در روز 28 مرداد 1332