دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از تشکیل هرگونه مراسم ترحیم آیت الله سعیدی


دستور ساواک مبنی بر جلوگیری از تشکیل هرگونه مراسم ترحیم آیت الله سعیدی