گزارش سفارت انگلیس هشت ماه قبل از وقوع کودتای 28 مرداد

سند مربوط به هماهنگی بین انگلیس و آمریکا برای کودتای 28 مرداد


سند  مربوط به گزارش  نشست اعضای سفارت انگلیس و مقام های آمریکایی برای هماهنگی کودتای 28 مرداد 1332 است . تاریخ سند  به تاریخ سوم دسامبر 1952 است که برابر با 12 آذر ماه 1331 می شود. یعنی حدود هشت ماه قبل از وقوع کودتا علیه دولت قانونی مصدق درایران. جالب آنکه در این سند افراد شرکت کننده روی سه سناریو احتمالی برای آینده دولت مصدق بحث کردند:

1- مصدق در قدرت باقی می ماند و در مسیر [حزب] توده گام می برمی دارد.

2-دولت مصدق توسط  انگلیسی ها و آمریکایی ها سقوط می کند یا به سمت همکاری با آنها می رود و یا کسی جایگزین وی می شود که قدم های مشخصی را علیه کمونیستها بردارد.

3-  تغییری در نگرش دولت  مصدق ایجاد نمی شود و کمونیست ها به تدریج کنترل دولت را به دست می گیرند.

واضح است که دو سناریو اول و سوم صرفا برای جلب همکاری بیشتر آمریکایی ها توسط انگلیسی ها مطرح شده است. زیرا در آن شرایط تاریخی حزب توده در جایگاهی نبود که بتواند در ایران زمام امور را بدست بگیرد. در نهایت آنچه که رخ داد اجرای سناریو دوم بود زیرا مصدق حاضربه سازش با شرایط تعیین شده ازسوی انگلیسی ها برای ادامه غارت منابع نفت ایران نبود 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
سند مربوط به هماهنگی بین انگلیس و آمریکا برای کودتای 28 مرداد