ارسال نوار سخنرانی امام خمینی توسط آیت الله سعیدی به قم


 ارسال نوار سخنرانی امام خمینی توسط آیت الله سعیدی به قم