سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل


3999 بازدید

سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
اسفند ۱۳۴۷. سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
اشرف در ۱۹ بهمن ۱۳۴۵ به ریاست نمایندگی ایران در کمیسیون مذکور انتخاب شد.