11 اسفند 1385

سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل


سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
اسفند ۱۳۴۷. سخنرانی اشرف پهلوی در دومین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
اشرف در ۱۹ بهمن ۱۳۴۵ به ریاست نمایندگی ایران در کمیسیون مذکور انتخاب شد.