روزنامه شفق سرخ


1548 بازدید

روزنامه شفق سرخ
شفق سرخ از جمله اولین نشریاتی بود که در 11 اسفند 1300 ه.ش، ابتدا به صورت سه شماره در هفته و از آذرماه 1304 ه.ش، به بعد به طور روزانه انتشار یافت. این روزنامه پیـشاهنگ غوغـای مستعجل جمهوری رضاخانی شد که به شهرت علی دشتی مدیر مسئولش نیز منجر شد. وی کـه از هواداران جدی رضاخان به شمار می‌رفت، در فضایی پر آشوب به دنیای سیاست و مطبوعات وارد شد و الگوی جمهوری آتاتورکی ترکیه را به ایرانیان نشان داد. کسانی چـون رشید یاسـمی، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی از چهره‌های نامداری بودند که آثارشان محتوای مطالب شفق سـرخ را از مکتبی سیاسی، ادبی و فکری برخوردار نموده بود.

علی دشتی با قلم تند و نیش‌دار خود، مطالبی که سیاست‌های دولت را نشانه می‌گرفت مورد اشاره قرار می‌داد. از جمله، تلاش برای سمت و سو دادن به افکارعامه، در جهت سیاست‌هـای حکومت و تأکید بر جایگاه مهم، غیر قابل انکار و تأثیرگذار شخص رضاخان بـود. در بحبوحه‌ آشفتگی‌های کشور و استعفای رضاخان از ریاست‌الوزرایی، دشتی در مقاله‌ای در صفحه اول شفق سرخ (19 فروردین 1303) با عنوان «پدر وطن رفت» مخالفان رضاخان را «بـوم شـومی» نامید که ایران را ویران می‌خواهند و تهدید نمود که صاحب‌منصبان رشید ایران بـه حمایت از رئیس بزرگ خود آماده قیام هستند. در این مقاله با اشاره بـه قهرمانان باستانی ایران و تأکیـد بـر احساسات ناسیونالیستی، رضاخان را رهبر توانای ملّیون و طبقات رنجبر نظام جدید ایران که ذاتـاً یک مصلح و ایران‌دوست در حد ستایش است، معرفی کرد. تـصورات وی از رضاشـاه بـه عنـوان فردی وطن‌پرست، فعال و سرشار از غیرت و تعصب، بعد از آنکه به دلیل تفاوت‌های عقیده‌ای با شاه، مغضوب شد، تغییر کرد.(به نقل از فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره ششم، صص 96 و 97)