هیچکس را به عنوان سخنگوی روحانیون قبول نداریم به جز آقای خمینی


هیچکس را به عنوان سخنگوی روحانیون قبول نداریم به جز آقای خمینی
تاریخ: 13/06/57

درباره مسجد قبا

ساعت 10 روز 13/6/57 سخنرانی دکتر مفتح خاتمه یافت و جمعیت در ساعت 10/10 که تعداد آنان 13 الی 14 هزار نفر می‌شود. نامبرده در سخنرانی خود اظهار داشت ما هیچکس را به عنوان سخنگوی روحانیون قبول نداریم به جز آقای خمینی و این خواسته را به خبرنگاران خارجی گفتیم، و از مردم دعوت نمود روز پنجشنبه را به عنوان همدردی با شهدا تمام مغازه‌ها و بازار را تعطیل نمایند و در خاتمه ضمن انتقاد از دولت و حکومت، مردم[را] به نظم و آرامش دعوت کرد و گفت اکنون برنامه‌ای نداریم، به خانه های خود بروند. مراتب به تأمین تهران نیز منعکس گردیده است.

پرنیانفر