جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله


3171 بازدید

جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله
۲۸ مرداد ۱۳۵۰ - جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله تهران