12 اسفند 1385

جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله


جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله
۲۸ مرداد ۱۳۵۰ - جشن بزرگداشت کودتای ۲۸ مرداد در میدان مخبرالدوله تهران