شرط همکاری نواب صفوی با دولت دکتر مصدق


شرط همکاری نواب صفوی با دولت دکتر مصدق
سند دست خطی از شهید نواب صفوی به دکتر مصدق که این نامه بخوبی انتظارات شهید نواب صفوی و گروه فدائیان اسلام را از دکتر مصدق دو ماه قبل از انجام کودتای آمریکایی - انگلیسی در 28 مرداد 1332 نشان می دهد.

نامه نواب صفوی به مصدق

هو العزیز8 شوال المکرم 1372هـ ق آقای دکتر محمد مـصدق نخست‌وزیر 30 خردادماه 1332 هـ ق

پس از سلام‌ شما و مملکت در سخت‌ترین سراشیب سقوط‌ قرار‌ گرفته‌اید.چنانچه احساس کرده‌ و معتقد‌ شده باشید که نجات‌بخش شما و مملکت اجرا برنامه مقدس پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله‌ مـی‌باشد و پس از تـمام جریانات گذشته آماده اجرا احکام مقدس اسلام باشید قول می‌دهم که‌‌ شما‌ و مملکت را به یاری خدا توانا و به برکت اجرا احکام و تعالیم عالیه اسلام از هربدبختی‌ و سقوط و فسادی حفظ نـموده بـه منتهای عزت و سعادت معنوی و اقتصادی برسانم.تهران بیاری خدای توانا‌ سید‌ مجتبی نواب‌ صفوی