تظاهرات همافران نیروی هوایی


برابر اطلاع واصله
2ـ در حدود 5 الى 6 هزار نفر همین حالا از همافران نیروى هوائى جلوى پادگان جمشیدیه ضمن دادن شعارهاى ضد ملى اظهار می کنند ما خواستار حکومت اسلام و آزادى همافران هستیم پرسنل هوائى باید آزاد گردند.1
ارزیابى : صحت دارد.
3ـ عده‌ اى که در جلو درب باشگاه دژبان روى زمین نشسته و خواستار آزادى زندانیان بودند از طریق دژبان براى آنان سخنرانى انجام که همافران در زندان دژبان نمیباشند و بلافاصله جمعیت بسمت میدان 24 اسفند حرکت نمودند.
1ـ امروز (13/11/57) امام با گروهى از نیروى هوایى دیدار کردند و به دولت بختیار هشدار دادند «اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان از بین برود، ما همه آنها را به کیفر اعمالشان مى‌رسانیم. جرم همافران و سایر ارتشیانى که فرار کرده‌اند، این است که به ملت پیوسته‌اند... ما کسانى از ارتشیان را که توبه کنند و برگردند، توبه همه آنها را با دل و جان قبول مى‌کنیم.» (صحیفه امام، ج 6، ص 38) از دیگر سازمانهاى نظامى که امروز (13/11/57) تظاهرات کردند «تعداد 500 نفر که گفته مى‌شود جمعى سازمان صنایع نظامى بوده‌اند اجتماع و به راه‌پیمایى و دادن شعار مضره پرداختند.» محل این اجتماع در خیابان آزادى (آیزنهاور) بود. در تظاهرات دانشگاه تهران هم عنوان شد که «تیپ 1 زرهى لشکر 81 شاه‌آباد همبستگى خود را با نهضت اعلام کرده‌اند. همچنین 42 نفر از افسران وظیفه گارد شاهنشاهى در لویزان به علت اعتصاب غذا تبعید گردیدند.» (گزارش نوبه‌اى اطلاعاتى شماره 54، اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران)
 


تظاهرات همافران نیروی هوایی