انتصاب آموزگار در کابینه هویدا


2073 بازدید

انتصاب آموزگار در کابینه هویدا
نظر به پیشنهاد جناب امیر عباس هویدا نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار بسمت وزارت دارائى منصوب و مقررر میداریم در انجام وظائف محوله اقدام نماید

کاخ مرمر 12 اردیبهشت ماه 1344