30 مهر 1393

انتصاب آموزگار در کابینه هویدا


انتصاب آموزگار در کابینه هویدا
نظر به پیشنهاد جناب امیر عباس هویدا نخست وزیر بموجب این دستخط جناب دکتر جمشید آموزگار بسمت وزارت دارائى منصوب و مقررر میداریم در انجام وظائف محوله اقدام نماید

کاخ مرمر 12 اردیبهشت ماه 1344