چارچوب قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی (س)


1726 بازدید

چارچوب قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی (س)

تألیف: مسعود فولادفر، اسماء صابری

تاریخ انتشار: شهریور 1392

تعداد صفحات: 272

شابک: 6ـ 638ـ 419ـ 964ـ 978

نوبت چاپ: اول، بهار 1392

قیمت: 97,000 ریال

شمارگان: 2000

معرفی کتاب:

رقابت سیاسی به مثابه‌ یک بازی در عرصه‌ی سیاست، تابع ضوابط و قواعدی می‌باشد که سلامت آن در گرو التزام کلیه‌ی بازیگران به این ضوابط است. نتیجه‌ای که از این مطلب گرفته می‌شود آنکه، یکی از آسیب‌های جدی وارده بر الگوی «رقابت- امنیت» در کشور ما، عدم التزام یکی از طرف‌های بازی (یا تمامی آنها) به قواعد و اصول بازی است و همین امر سیستم رقابتی را مختل و به بروز ناامنی منجر می‌شود.
دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص رقابت سیاسی، ریشه در مبانی معرفتی و تلقی ایشان از ماهیت حکومت، خاستگاه مشروعیت حکومت، ‌اهداف حکومت و مهم‌تر از همه نقش مردم در حکومت دارد.
امام‌خمینی(س) با عطف توجه به کثرت و تنوع دیدگاه‌ها و پذیرش اصل اختلاف به‌لحاظ نظری، «رقابت سیاسی در چارچوب» را پذیرفته است. لیکن از پذیرش رقابت سیاسی در مفهوم متداول غربی آن یعنی صرفاً برای کسب قدرت، امتناع کرده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در مقدمه‌ی خود ذیل عنوان شیوه‌ی حکومت در اسلام به صراحت به این مطلب اشاره کرده و چارچوب رقابت سیاسی سالم اسلامی را مشخص نموده است. دیدگاه‌های امام خمینی(س) راجع به رقابت سیاسی و الزامات آن را باید با توجه به مبانی اسلامی اندیشه‌ی سیاسی ایشان و همچنین این موضوع که ایشان هدف از رقابت در چارچوب را حفظ کیان اسلام و استقرار حکومت اسلامی می‌دانند، مورد بررسی قرار داد.


مرکز اسناد انقلاب اسلامی