سه پیشنهاد ساواک برای انزوای شهید مدنی


خرداد 1354 مدیر کل ساواک لرستان طی نامه‌ای به ساواک مرکز، برای مقابله با محبوبیت آیت الله اسدالله مدنی در میان مردم استان لرستان، سه پیشنهاد ارائه می کند تا بر اساس آنچه که در سند آمده است، نوعی انزوای سیاسی- اجتماعی برای آیت‌الله مدنی ایجاد شود. این در شرایطی بود که آیت الله مدنی از سال 1351 تا 1354 (تاریخ سند) حداقل سه سال بود که به استان لرستان تبعید شده است. در واقع ساواک روحانیون انقلابی را به مناطق غیر زادگاهشان تبعید می کرد تا نتوانند در محیط جدید با مردم ارتباط برقرار کنند. اما در عمل روحانیون انقلابی به واسطه مناسبات مردمی که در محل تبعید برقرار می کردند،نه تنها منزوی نمی شدند بلکه درست برعکس خواست ساواک ، آنها موفق می شدند افکار انقلابی خود را بر ضد نظام استبدادی شاه در اقصی نقاط ایران ترویج کنند. متن سند به شرح زیر است:پیرامون وضعیت نامبرده بالا بررسیهای لازم معمول اینک 3 پیشنهاد درباره جلوگیری و خنثی نمودن از اقدامات مشارالیه بشرح زیر معروض میگردد. مقرر فرمائید نظریه در مورد اجرای آنرا باین ساواک اعلام فرمایند.

1.نامبرده در بین اهالی منطقه از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و همین محبوبیت وی سبب شده که اهالی از اطراف سایر وعاظ و روحانیون منطقه پراکنده و بسوی یادشده جلب شوند. با توجه به این موضوع از گذشته این عناصر با یکدیگر اختلافاتی داشته و پیوسته سعی در تقبیح یکدیگر مینمودند بطوریکه از چندماه قبل نامه‌هایی با امضاء مستعار جهت اشخاص سرشناس و برخی از افراد مذهبی بوسیله پست ارسال گردیده که در آنها اعمال و رفتار مدنی مردود شمرده شده و وی را وابسته بدستگاه معرفی نموده‌اند. (فتوکپی برخی از آنها بپیوست تقدیم است) نظریات مردم نسبت باینگونه نامه‌ها سه گونه است:

1.بی‌تفاوت

2.برخی معتقدند که از ناحیه ساواک ارسال میشود و بعضی دیگر ارسال آنها را از طرف مخالفین مدنی می دانند. با بررسی هایی که بعمل آمده به احتمال قوی ارسال اینگونه نامه‌ها از جانب سید حسین جزایری بوده و برابر تحقیقات معموله درحال حاضر شخص اخیرالذکر در وضع مالی نامناسبی بسر می برد. لذا ما با وی تماس حاصل و ضمن تحبیب در مورد همکاری با ساواک مصاحبه و یادشده موافقت خود را در این مورد اعلام نموده است. علیهذا با توجه به مراتب بالا میتوان بوسیله عوامل ساواک آتش اختلافات این دو دسته را دامن زده و سپس با آموزشهایی که بمنابع و همکاران داده خواهد شد موضوع وابستگی ویرا [مدنی ]بدستگاه بمرور بمردم تلقین و تزریق نمود. در ضمن جهت برخی از اطرافیان و طرفداران مدنی که شناسائی و مشخص شده که افراد مذکور صاحب مشاغل مهم دولتی هستند نامه‌هایی تهیه و در آنها اشخاص منظور تهدید شوند. چنانچه همچنان به طرفداری از مدنی مشغول باشند برای شغل و مقام اجتماعیشان خطراتی در بر خواهد داشت و سپس با امضاء مستعار برای اینگونه اشحاص ارسال گردد و بدین ترتیب سوژه اطرافیان خود را از دست خواهد داد.

2.الف:بساواک احضار و ضمن تهدید وی، تذکر داده شود که منطقه را ترک نماید. ب- در صورتیکه منطقه را ترک ننمود و یا از آمدن بساواک امتناع ورزید بوسیله پرسنل و نیز عوامل ساواک که تا حدودی شناخته شده هستند تماسهایی با وی گرفته شود و همزمان بنحو مقتضی توسط منابع و همکاران و نیز افرادی که با وی مخالف میباشند موضوع وابستگی او را بساواک رواج داد و مرحله آخر که مشارالیه تحت فشار قرار گرفتته، بایستی در مورد ترک منطقه با او تماس گرفت.  

3.با تهیه طرح قبلی با تشریفات قانونی از محل سکونت شخص مورد نظر بازرسی و یادشده دستگیر و به ساواک هدایت، چنانچه در تحقیقات معموله بانجام عملیات غیرقانونی خود اعتراف نمود، پرونده‌ اتهامیش تکمیل و بدادگاه نظامی احاله خواهد شد. در غیر اینصورت ضمن انجام تحقیقات بعدی مبنی بر ترک منطقه از او اخذ گردد. بدیهی است چنانچه موضوع بند 3 بنحو مطلوب موثر واقع نگردید، میتوان پس از آزادی موضوع بند دو را در مورد او بمورد اجرا گذارد.رئیس سازمان اطلاعات و و امنیت استان لرستان. میرسپاسی
 


سه پیشنهاد ساواک برای انزوای شهید مدنی