یک سند

رقابت قدرتهای استعماری در ایران

کاهش نفوذ انگلیس به نفع توسعه سلطه آمریکا در ایران


متن سند 

موضوع: وضع دولت

دکتر احمد روستاییان مدیرکل سابق سپاه دانش، می‌گفت: وضع فعلی ایران در اثر نزدیکی به بلوک شرق و عقب رفتن سیاست امریکا در ایران و حملات جراید و بعضی از رجال سیاسی امریکا به ایران و همچنین قطع کمک اقتصادی امریکا و غیره، توسط لیندن جانسون رئیس جمهوری امریکا روش سیاست آینده ایران موافق با روش سیاسی انگلیس می‌شود و امریکا جای خود را در ایران به انگلیس خواهد داد و آقای هویدا نخست‌وزیر همین حزب، ساخته و پرداخته امریکا را خراب خواهد کرد و در بهار سال آینده، آقای هویدا که تاکنون بسیار هم خوب کار کرده، جای خود را به یک دولت معتدل خواهد داد. نامبرده اضافه کرده از مدتی پیش سناتور فرود برای این کار فعالیت می‌کند و عده‌ای از سناتورها و سیدضیاءالدین طباطبائی و طرفداران سیاست انگلیس برای ایشان مشغول فعالیت هستند و می‌توان گفت به طور یقین در آینده اگر فرود روی کار نیاید دولتی طرفدار سیاست انگلیس روی کار خواهد آمد و امریکا هم به نام آزادی و غیره دستجاتی راه خواهد انداخت.


رقابت قدرتهای استعماری در ایران