آیت الله سعیدی: او( اسماعیل رائین ) را در مورد مطالبی که در مورد آقا( امام خمینی ) نوشته سرزنش کنید


 آیت الله سعیدی: او( اسماعیل رائین ) را در مورد مطالبی که در مورد آقا( امام خمینی ) نوشته سرزنش کنید