سند همکاری های هسته ای ایران و آمریکا


دو سند مربوط به همکاری آمریکا و ایران در زمینه تولید انرژی هسته ای در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد

- سند اول نامه اکبر اعتماد رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران در باره تصویب و امضای سند همکاریهای اتمی بین ایران و آمریکا در زمینه تولید انرژی صلح آمیز اتمی است. این سند از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد

1- در مرداد ماه سال 1357 آمریکایی ها هنوز با همه امکانات خود از رژیم شاه حمایت می کنند و حاضر هستند با حکومت وابسته خود در عالی ترین سطح آن هم در زمینه حساسی چون انرژی اتمی همکاری کنند. آنها اگر حدس می زدند تنها شش ماه بعد حکومت پهلوی در اثر انقلاب اسلامی سرنگون می شود هرگز چنین توافقی را امضاء نمی کردند و یا اگر از او نا امید شده بودند بطور قطع مانع امضائ نهایی این توافق می شدند.

2- ایالات متحده که در تبلیغات خود همیشه مطرح می کند ایران که منابع سرشار نفت و گاز دارد نیازی به انرژی هسته ای ندارد، در مرداد 1357 با همین ایران قرارداد تولید انرژی هسته ای امضاء می کند . روشن است برای آمریکایی ها وابستگی و تبعیت از سیاست های آنها مهم است . اگر حکومت پهلوی میخواست مستقل از آمریکا باشد قطعا دولت آمریکا چنین قراردادی را امضاء نمی کرد.

- سند دوم صورت جلسه هیات وزیران در باره تصویب توافق همکاری اتمی با آمریکا به تاریخ 23 مرداد 1357 است. جالب آنکه دولت جمشید آموزگار تحت فشار تظاهرات مخالفان حکومت پهلوی درست دوازده روز بعد از تاریخ این سند، در چهارم شهریور 1357 ناچار به استعفاء می شود. این درحالی بود که تنها سیزده ماه پیش از آن در شانزدهم مرداد 1356 زمام دولت را از امیرعباس هویدا تحویل گرفته بود.
 


سند همکاری های هسته ای ایران و آمریکا