شکنجه‌های ساواک به روایت مهدی غیوران


دو سال ابتدایی انقلاب، افراد مختلفی از مامورین و شکنجه‌گران ساواک دستگیر و در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شدند. در جریان بازجویی از این افراد و رسیدگی به پرونده‌ی آنها،  سرنوشت نامعلوم برخی مبارزینِ پیش از انقلاب روشن و گوشه‌هایی از جنایات و شکنجه‌هایی که بر مبارزین اعمال شده بود بیان می‌شد. خانواده شهدای مبارز پیش ازانقلاب و زندانیان شکنجه‌شده ی پیش از انقلاب هم در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کردند. 
مهدی غیوران، یکی از این مبارزین بود که پیش از انقلاب دستگیر و بر اثر شکنجه بخشی از بدنش از کار افتاده بود و به عنوان شاهد در برخی از این دادگاه‌ها حاضر می‌شد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بخشی از فیلم شهادت او در یکی از این دادگاه‌ها را منتشر می‌کند.