تمدید حکومت نظامی


1371 بازدید

تمدید حکومت نظامی
[دفتر ویژه اطلاعات]هم ‏اکنون رادیو اعلام کرد حکومت نظامى تا ساعت 1200 روز یکشنبه 22/11/57 تمدید گردیده مراتب جهت استحضار بعرض میرسد. در صورت تصویب فقط به کادر مداومت کار دفتر ابلاغ شود که صبح فردا در دفتر حاضر گردند.1

افسر آماده

کادر نگهبانى کافى است. 21/111ـ امام خمینى به دنبال پخش چهلمین اطلاعیه فرماندارى نظامى تهران در ساعت دو بعداز ظهر از رادیو که در آن ساعت منع رفت و آمد را از 30/4 بعداز ظهر تا 5 بامداد اعلام کرد، با صدور پیامى آن را «خدعه و خلاف شرع» دانستند و از مردم خواستند به آن اعتنا نکنند. (صحیفه امام، ج 6، صص 121 و 122) آقاى محسن رفیق دوست در خاطرات خود مى‏گوید که به دنبال این موضع‏گیرى تعدادى مینى بوس آماده کردیم. «اولین کسى که سوار مینى‏بوس شد تا برود و در شهر جار بزند که حکومت نظامى نیست سید محمود دعایى بود. هر کسى سوار ماشینى شد و به طرف خیابانها راه افتاد.» (خاطرات محسن رفیق دوست، ص 156 و 157) همزمان درگیریهاى خیابانى به کلانتریها نیز کشیده شد. «ساعت نزدیک دو بعداز ظهر بود که 11 نفر از محافظان کلانترى (تهران نو) با بلند کردن سلاح خود تسلیم شدند و اسلحه را به مردم تحویل دادند، اما بقیه همچنان شلیک مى‏کردند» تا این که یک ساعت بعد بقیه نیز تسلیم شده، کلانترى به دست مردم افتاد. (اطلاعات، ش 15782، ص 8) «مردمى که در کنار افراد مسلح نیروى هوایى به کلانتریها حمله مى‏کردند و آن را به تصرف خود در مى‏آورند همگى لباس‏هاى بلند سفید که نشانه کفن بود به تن داشتند و اللّه‏ اکبر گویان و لااله الااللّه‏ گویان در بین یاران مسلح خود به سوى کلانتریها مى‏دویدند و آن را به تصرف خود در مى‏آوردند.» (همان)