دو تصویر از ورود مجاهدین مشروطه خواه به مسجد سپهسالار(۲۳ تیر ۱۲۸۸)


2471 بازدید


دو تصویر از ورود مجاهدین مشروطه خواه به مسجد سپهسالار(۲۳ تیر ۱۲۸۸)