23 فروردین 1400

دو تصویر از ورود مجاهدین مشروطه خواه به مسجد سپهسالار(۲۳ تیر ۱۲۸۸)دو تصویر از ورود مجاهدین مشروطه خواه به مسجد سپهسالار(۲۳ تیر ۱۲۸۸)