آمریکاییها هویدا را بر ما تحمیل کردند


2071 بازدید

آمریکاییها هویدا را بر ما تحمیل کردند
موضوع : وضع دولت

به : بخش 322 تاریخ 12/4/45

از : 300 / الف شماره : 371 ـ 300 / الفاسداللّه‏ رشیدیان روز پنجشنبه گذشته ضمن صحبت خصوصى از شخص هویدا نخست‏وزیر کاملاً تجلیل مى‏کرد و مى‏گفت با اینکه هویدا عضو کابینه منصور بود که آمریکاییها او را به ایران تحمیل کرده بودند ولى خود هویدا علاقه‏اى به تبعیت از سیاست یک جانبه آمریکاییها ندارد و مى‏توان او را در ردیف دولتهایى نظیر ساعد دانست که تعصب خاصى نسبت به سیاست خاصى ندارد و همین امر موجب شده که دول بزرگ خارجى نسبت به شخص او بى‏تفاوت هستند و مخالفتى با او نمى‏کنند و در سیاست داخلى هم توانسته است نظر همه دستجات را به خود جلب کند.

رشیدیان مى‏گفت دوستان سیاسى ما از هویدا پشتیبانى مى‏کنند براى اینکه منافع مادى ما در دولت هویدا بیش از هر دولت دیگرى تامین شده و از نظر سیاسى هم دوستان ما در مصونیت بیشترى فعلاً قرار دارند (مقصود رشیدیان از دوستان ما طرفداران سیاست انگلستان مى‏باشد).

بررسى و بهره‏بردارى گردید در پرونده د ـ 468 بایگانى شود

ضمنا در بولتن سه ماهه استفاده خواهد شد.

رئیس بخش 322 کامیار