آمریکایی‌ها منصور را به شاه تحمیل کردندبه: بخش ۳۲۲
از: ۳۰۰ / الف شماره: ۳۷۱ ـ ۳۰۰ / الف

تاریخ ۱۲ /۴/ ۴۵

موضوع: وضع دولت

اسداللّه رشیدیان روز پنجشنبه گذشته ضمن صحبت خصوصی از شخص هویدا نخست‌وزیر کاملاً تجلیل می‌کرد و می‌گفت با اینکه هویدا عضو کابینه منصور بود که آمریکایی‌ها او را به ایران تحمیل کرده بودند ولی خود هویدا علاقه‌ای به تبعیت از سیاست یک جانبه آمریکایی‌ها ندارد و می‌توان او را در ردیف دولتهایی نظیر ساعد دانست که تعصب خاصی نسبت به سیاست خاصی ندارد و همین امر موجب شده که دول بزرگ خارجی نسبت به شخص او بی‌تفاوت هستند و مخالفتی با او نمی‌کنند و در سیاست داخلی هم توانسته است نظر همه دستجات را به خود جلب کند.

رشیدیان می‌گفت دوستان سیاسی ما از هویدا پشتیبانی می‌کنند برای اینکه منافع مادی ما در دولت هویدا بیش از هر دولت دیگری تأمین شده و از نظر سیاسی هم دوستان ما در مصونیت بیشتری فعلاً قرار دارند (مقصود رشیدیان از دوستان ما طرفداران سیاست انگلستان می‌باشد).

بررسی و بهره‌برداری گردید در پرونده د ـ ۴۶۸ بایگانی شود

ضمناً در بولتن سه ماهه استفاده خواهد شد.

رئیس بخش ۳۲۲ کامیار


آمریکایی‌ها منصور را به شاه تحمیل کردند