تظاهرات مردم تهران در اعتراض به دستگیری امام خمینی


تظاهرات مردم تهران در اعتراض به دستگیری امام خمینی
تظاهرات مردم تهران در اعتراض به دستگیری امام خمینی (ره) در 15 خرداد 1342