تجاوزات مرزی رژیم بعث عراق قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی


2576 بازدید

تجاوزات مرزی رژیم بعث عراق قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی
روزنامه کیهان؛ 20 شهریور 1359