21 شهریور 1396

تجاوزات مرزی رژیم بعث عراق قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی


تجاوزات مرزی رژیم بعث عراق قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی
روزنامه کیهان؛ 20 شهریور 1359