بنی صدر از فعّالین درجه اوّل جبهه ملی در فرانسه


انتخاب و شرح: سید جواد موسوی
873 بازدید
ابوالحسن بنی صدر جبهه ملی

تاریخ سند: ۶ مهرماه ۱۳۴۳

محرمانه

موضوع: ابوالحسن بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر از فعّالین درجه اوّل جبهه ملی در پاریس است و خود را نماینده دانشجویان مبارز دانشگاه تهران می‌داند و روی همین اصل و با همین اتیکت، جبهه ملی او را عَلَم عثمان نموده و از وجود او در جلسات اتحادیه و نطق‌ها در مجامع عمومی استفاده می‌نماید، و سال گذشته در کنگره لندن هم حضور داشته است. تماس او با کیوان آذری و صوراسرافیل* خیلی بیشتر از دیگران است.

* احتمالاً «بهروز صوراسرافیل» می‌باشد


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
بنی صدر از فعّالین درجه اوّل جبهه ملی در فرانسه