اظهارات حسنعلی منصور در مورد تبعید امام خمینی


اظهارات حسنعلی منصور در مورد تبعید امام خمینی
اظهارات سخیف حسنعلی منصور در مورد برنامه های به اصطلاح اصلاحی! دولت خود و مسأله تبعید امام خمینی، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری یونایتدپرس؛ 4 نوامبر 1964(13 آبان 1343)