تغییر اجباری پوشش زنان و مردان ایرانی

تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304

بی هویت سازی فرهنگی از طریق تغییر لباس


تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304

تصویری از مردم کوچه و بازار تهران در سال 1304 سه سال پیش از اجرای قانون ضد فرهنگی لباس متحد الشکل وارداتی که به بهانه مدرن سازی تلاش کردند هویت ملی ایرانیان را هدف قرار دهند . کلیه مردان اهل ایران مجبور شدند عمامه و کلاه‌های سنتی خود را با کلاه پهلوی جایگزین کنند. دو سال پس از آن در اسفند ۱۳۰۸ خورشیدی استفاده از لباس‌های سنتی (قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه و نظیر آن) برای کلیه پسران و مردان ممنوع شد و جای آن را کت و شلوار و کلاه پهلوی گرفت. شش سال بعد در خرداد ۱۳۱۴ خورشیدی مجلس قانون دیگری را به تصویب رسانید که کلاه شاپو را جایگزین کلاه پهلوی و کفش چرمی اروپایی را جایگزین انواع کفش‌های سنتی موجود کرد.