باراتوف فرمانده قوای اشغالگر روس در جنگ جهانی اول


۲۵ فوریه ۱۹۱۶(پنجم اسفند ماه سال ۱۲۹۴) قوای نظامی روسیه به فرماندهی ژنرال باراتوف که به بهانه مقابله با نیروهای آلمان و عثمانی قدم به خاک ایران گذاشته بود، کرمانشاه را به تصرف خود در آورد.

یک هفته بعد، در روز دوازدهم اسفندماه سال ۱۲۹۴ کالدول وزیر مختار وقت آمریکا در ایران درباره اشغال کرمانشاه، تلگرام زد: قوای روس کرمانشاه را اشغال کرده‌اند و کابینه ایران استعفا داده است.

چند روز پس از اشغال کرمانشاه، باراتوف به کِرِند نیز حمله کرد.

البته قبل‌تر از کرمانشاه، قوای روس به ترتیب شهرهای گروس، نهاوند، بروجرد، ساوجبلاغ را نیز اشغال کردند.

قصرشیرین، اصفهان، قم و کاشان نیز از دیگر شهرهایی بودند که مورد حمله روس‌ها قرار گرفتند.

 

منبع: کتاب انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول


باراتوف فرمانده قوای اشغالگر روس در جنگ جهانی اول