شکست هیمنه ارتش آمریکا در طبس


شکست هیمنه ارتش آمریکا در طبس
واقعه طبس، یک ماجرای شگفت تاریخی است که شکست هیمنه و ابهت نظامی آمریکا را در بـرابر امواج اقتدار الهی انقلاب اسلامی در هماره تاریخ به یادگار نهاده است و بزرگداشت آن،به طور یـقین اقتدار نظام و ذلت و خواری سـردمداران آمـریکایی را به دنبال دارد. حادثه پنجم اردیبهشت 1359،یادآور معجزه قرن در صحرای طبس است که مصداقی دیگر از سوره فیل را به رخ جهانیان و نیزاز خدا بی خبران کشاند،تا آن ملحدان از خدا بی خبر به خود آیند ودست از شرارت ها و خباثت های خـود بردارند. زمانی دور، سپاه ابرهه با فیل های بزرگ برای تخریب کعبه راهی مکه شدند، تا در این سرزمین امن، جنایتی وحشتناک را رقم بزنند. مردم شهر که توان مقابله با این سپاه را نداشتند برای حفظ جان خـود شـهرها را خالی کردند و به کوهها پناه بردند و اراده خداوند به گونه دیگری محقق شد. انبوه پرندگان در آسمان ظاهر شدند و با سنگ هایی ریز، ابرهه و سپاهش و نیز فیل های بزرگ را از پای درآوردند: «مکروا و مکر اللّه و اللّه خیر الماکرین»