سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 دراعتراض به برگزاری جشنهای 2500 ساله


سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 دراعتراض به  برگزاری جشنهای 2500 ساله
سخنرانی آیت الله امامی کاشانی در سال 1350 در اعتراض به برگزاری جشنهای 2500 ساله: در مملکتی که این همه گرسنه باشند، احتیاج نیست یک چنین میهمانی‌هائی داده شود